dimarts, 27 de desembre de 2011

Un nou llibre de l'atlàntic M. Sanchis Guarner (inèdit)

Aprofitem per convidar-vos a la presentació del llibre que he enllestit, juntament amb la professora Heike Soennecken, que recupera un manuscrit inèdit de Sanchis Guarner, que va traduir de l'alemany al castellà entre 1940 i 1941.


http://club.levante-emv.com/acto.jsp?pIdActo=945

Jueves, 29 de diciembre de 2011, 19:00 horas

Club Diario Levante (C. Traginers, 7. Polígon Vara de Quart. 46014 València)

LA ALBUFERA DE VALENCIA. Estudio del habla y la cultura popular

Un llibre de Max Thede

Traducció inèdita de M. Sanchis Guarner

Estudi i edició: Vicent F. García Perales i Heike Soennecken

COMMEMORACIÓ DE TRIPLE EFEMÈRIDE :

Centenari del naixement de M. Sanchis Guarner i de la cessió de l´Albufera, i 25 anys de declaració de Parc Natural


En la qual intervindran:

-Manuel Sanchis-Guarner Cavanilles (fill de MSG)

-Ramon Ferrer Navarro (president de l´AVL)

-Emili Casanova Herrero (vocal AVL, UV, prologuista)

-Ferran Robles (germanista, UV)

-Vicent F. Garcia Perales i Heike Soennecken (autors, UCH CEU)

-Francesc Ferrer Escrivà (ed. Denes)

Presentació del llibre

Organizan: Editorial DENES

Esta obra recupera una tesis doctoral sobre etnografía de la Albufera de Valencia, de Max Thede, publicada en alemán en 1933, bajo el prisma de Manuel Sanchis Guarner como traductor, en circunstancias especiales. Se ponen al alcance de la comunidad investigadora internacional los materiales recogidos in situ en el paraje de la Albufera de Valencia y sus aledaños, tras los dos meses de estancia que Max Thede llevó a cabo durante el otoño de 1930. En esta edición se incluye un estudio preliminar y un apéndice gráfico, que dan cuenta de la importancia del trabajo de Thede, "el mejor estudio de etnografía valenciana publicado hasta el presente", según lo calificaba Sanchis Guarner en su reseña para la RFE, escrita inmediatamente después de la versión traducida que elaboró tras la guerra española, tal como se adivina en la portada del manuscrito: "Traducción directa del alemán comenzada en la Prisión del Cisne de Madrid, durante el verano del año 1940, y terminada en la Prisión militar de Monteolivete de Valencia, durante la primavera del año 1941".

El interés del libro, además de constituir un documento histórico para los filólogos e historiadores de la cultura, viene justificado por ser una obra visual que debemos al esmero de M. Sanchis Guarner por recuperar las fotografías del texto de Thede y, al mismo tiempo, por el esfuerzo de los autores para conseguir documentos inéditos relacionados con el texto alemán, su traducción y su difusión.

El libro se publica haciéndolo coincidir con tres efemérides: el centenario de la cesión de la Albufera y la Defensa al Ayuntamiento de Valencia por parte de la Corona de España (23-VI-1911), los 25 años de la declaración de la Albufera como parque natural (8-VII-1986) y la conmemoración de los 100 años del nacimiento de M. Sanchis Guarner (9-IX-1911).

dimecres, 21 de desembre de 2011

e-book: LA HISTORIA INTERNA DEL ALPI

Ya se puede conseguir en e-book nuestro libro La historia interna del ALPI. Correspondencia 1910-1976:

DESDE LA EDITORIAL: PUV


divendres, 18 de novembre de 2011

Ressenya a Serra d'Or (J. Massot i Muntaner)

J. MASSOT I MUNTANER va publicar en abril de 2011 una ressenya (se'ns havia passat i agrairem si algú ens diu si hi ha alguna altra ressenya que hàgem oblidat).

La referència completa és:

"Un projecte estroncat: l'ALPI" / Massot i Muntaner, Josep / Serra d'Or. Núm. 616 (Abril 2011), p. 108 (Lectures. Notes de lectura)

Revista en format digital:

http://es-cat.zinio.com/reader.jsp?issue=416164510&o=int&prev=si

Informació proporcionada per TRACES.

dimecres, 16 de novembre de 2011

Reseña del epistolario ALPI (Venezuela). Enrique Pato.


El prof. Enrique Pato (Université de Montréal) ha publicado una nueva magnífica reseña en el Boletín de Lingüística (núm. 34, 2010), que publica la Universidad Central de Venezuela.

Próximamente se podrá consultar en la web de la revista, pero, como tengo el permiso del autor y de la publicación, me permito difundirla en este blog.****

divendres, 7 d’octubre de 2011

“[...] historia deste proxecto infausto e tan inxustamente esquecido”

Reseña de Xulio Sousa (USC), en el número 3 de Estudos de lingüística galega, p. 279-280.

Descargar en pdf.


Cortés Carreres, Santi / Vicent García Perales (2009): La historia interna del Atlas Lingüístico de la Península I­rica (ALPI). Correspondencia (1910- 1976). València: Universitat de Valèn­cia, 514 pp.

Con data de 2009 publicouse no servizo de publicacións da Universitat de València este completo volume de correspondencia vin­culada co desenvolvemento do proxecto do Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), cualificado certeiramente nalgún lugar da obra polos editores como un dos máis impor­tantes proxectos de investigación lingüística emprendidos na península no século pasado. A obra é o resultado do traballo realizado du­rante varios anos por Santi Cortés, catedrático de ensino secundario e autor doutras obras de carácter historiográfico, e Vicent García Pe­rales, doutor en filoloxía catalá e profesor na Universidad Cardenal Herrera-CEU.

Os materiais foron recadados de diferentes arquivos, entre os máis importantes a Funda­ción Menéndez Pidal, o Centro de Humanida­des y Ciencias Sociales do CSIC, a Residencia de Estudiantes e tamén algunhas bibliotecas e ar­quivos privados. Os editores conseguiron reu­nir preto dun milleiro de documentos de entre os que escolmaron 322 cartas que aparecen transcritas, editadas e debidamente anotadas neste volume. Segundo declaran na presenta­ción (Origen, desarrollo y razones de un proyecto frustrado), a súa pretensión non foi facer unha recolección exhaustiva de todos materiais, senón dar á luz os máis interesantes polo seu contido e tamén aqueloutros que conteñen in­formacións descoñecidas deica agora.

A primeira carta é do 9 de outubro de 1910 (de Ramón Menéndez Pidal a Miguel de Unamuno suxeríndolle a necesidade de reali­zar un “mapa lingüístico de España”), a última, de febreiro de 1976, de Rodríguez-Castellano a Tomás Navarro Tomás (ofrecéndolle noticias de actualidade política de España e comen­tando agoreiramente que “pudiera ocurrir que cuando cambien las cosas entre otras, el actual snobismo lingüísticolos estudiosos vuelvan los ojos hacia los trabajos del Atlas ini­ciado y dirigido por usted, con tanto acierto.”). Do conxunto das cartas editadas, case todas inéditas, a maioría son da autoría dos inves­tigadores participantes directos no proxecto: Tomás Navarro Tomás (104), Manuel Sanchis Guarner (75), Lorenzo Rodríguez-Castellano (61), Aníbal Otero (32), Francesc de Borja Moll (11), Aurelio M. Espinosa Jr. (8), Luís F. Lindley Cintra (8) e Armando N. de Gusmão (2). Un pequeno feixe está asinado por persoas que dalgún xeito estiveron ligadas con algunha Recensións das fases da investigación: Ramón Menéndez Pidal (14), Rafael Lapesa (2), Rafael de Balbín (10) e algúns outros.

A correspondencia aparece ordenada cronoloxicamente e agrupada nos seis ca­pítulos que constitúen o cerne do libro: I. Proceso de gestación, primeras excursiones e interrupción de la guerra civil (1910-1937), II. Reanudación y retorno de los materiales ex­patriados (1939-1951), III. Entendimiento con Portugal y terminación de las encuestas (1951- 1956), IV. Traslado de los materiales a Mallorca e inicio del proceso de cartografiación. El Con­greso de Lisboa (1957-1959), V. Preparativos fi­nales y edición del volumen inicial (1959-1962) e VI. Etapa final: un proyecto inacabado (1962- 1976).

As cartas editadas permiten apreciar tes­temuños directos sobre as causas e motivos que moveron a Menéndez Pidal e a Tomás Navarro Tomás a impulsar e dirixir un proxec­to de investigación que pretendía realizar unha recolla de información lingüística dia­lectal similar, en calidade e características, ás que xa se emprenderan ou estaban a realizar­se noutros lugares de Europa. O epistolario pon á vista dos lectores as dificultades que tivo o proxecto xa desde o seu inicio, as dis­tintas etapas que atravesou e as polémicas en que se viron envoltos os investigadores participantes. Neste sentido, resulta espe­cialmente ilustrativo o episodio das discre­pancias entre Luís F. Lindley Cintra e A. Otero pola interpretación da ditongación en ou e ei nalgúns puntos de Portugal (carta 170 e ss.). As cartas axudan tamén a coñecer as pexas políticas, administrativas e humanas que foi encontrando o traballo ó longo dos anos e os conflitos orixinados polas relacións persoais e profesionais entre colaboradores. O episto­lario é un reflexo de case un século da histo­ria política, social e científica de España; un século inzado de feitos gloriosos (o rexurdir científico de España durante a época republi­cana) e de feitos tráxicos (as consecuencias que a guerra e a ditadura tiveron para a so­ciedade, a universidade e o desenvolvemen­to científico do país). O libro péchase cun imprescindible índice onomástico, un índice numerado das cartas (con data, autor e desti­natario) e un apéndice gráfico composto por fotos, imaxes dos cadernos, mapas, materiais complementarios utilizados nas enquisas e a reprodución facsimilar dalgunhas cartas e documentos.

Os materiais que compoñen o volume están editados con rigor. As notas engadidas, suficientes en número pero ás veces escasas polo seu contido, complementan os textos e axudan a comprender mellor as referencias e persoas citadas na correspondencia. A pesar de que o criterio seguido polos editores para a selección dos materiais editados resulta com­prensible e razoable, moitos especialistas dos estudos lingüísticos agradecerían que na es­colla se incluísen tamén aquelas misivas que tratan cuestións máis técnicas e específicas do traballo de tratamento e edición dos ma­teriais publicados no primeiro e único volume do ALPI.

O traballo sólido e imprescindible realiza­do por Santi Cortés e Vicent García súmase, de xeito destacado, a unha serie de investigacións sobre o proxecto do ALPI que varios investiga­dores veñen achegado nos últimos anos (en­tre outros: Ignacio Pérez Pascual, Xesús Alonso Montero, Mario Pedrazuela Fuentes e David Heap) e que contribúen a completar a historia deste proxecto infausto e tan inxustamente esquecido. O coñecido episodio padecido por Aníbal Otero, colaborador galego no ALPI, de quen o profesor Alonso Montero acaba de pu­blicar unha indispensable biografía (que com­pleta e corrixe algunha das interpretacións que se presentan no libro que se comenta), é quizais o reflexo máis tráxico de como a guerra civil crebou a vida de moitas persoas e malfadou un proxecto nacido nunha época de brillante progreso científico.

Xulio Sousa

© 2011 Estudos de Lingüística Galega 3, 273-295

dimecres, 28 de setembre de 2011

El meu homenatge particular a Sanchis Guarner (100 anys)

En el periòdic local El Cresol (Periòdic de l'Horta), publique un article de cultura popular en cada número. En este (núm. 101) he escrit impressions sobre l'estiu, a partir dels materials de l'ALPI: "En l'estiu, tot lo món viu". És una aportació més a l'homenatge al gran mestre de l'ALPI, don Manuel Sanchis Guarner.
divendres, 9 de setembre de 2011

Manuel Sanchis Guarner, l'home de l’ALPI, complix 100 anys


Hui, 9 de setembre de 2011, és un dia molt especial, perquè si don Manuel visquera, hauria complit els seus 100 anys. I com que no es pot parlar de l’ALPI sense parlar de Manuel Sanchis Guarner (ni tampoc a l’inrevés, tot i que alguns ho fan), dediquem esta entrada al blog de l’ALPI que, durant la l’etapa estival, ha estat una mica oblidat.

Don Manuel va ser l’inici i el final de l’ALPI: amb ell començaven les enquestes pel mig centenar de pobles peninsulars. Amb ell, el projecte quedava mortalment acabat per falta d’entesa econòmica o vés a saber per què. Ell va ser el responsable de publicar l’únic volum de 1962 (a Palma primer i a la terreta valenciana després).

Un homenatge, doncs, al nostre gran Filòleg, a “L’HOME DE L’ALPI”, com podria dir el seu deixeble Emili Casanova (etiqueta que ben sovint me l’ha aplicada a mi).

Per això, vull destacar alguns retalls d’este dia: minut i mig que la televisió dels valencians li dedica; article del meu company Julio Monreal, articles diversos de l’amic Josep Daniel, etc.

El meu particular homenatge

Pròximament, pense que en un mes o mes i mig, estarà disponible el llibre L’albufera de València, que Manuel Sanchis Guarner va traduir de l’alemany al castellà i que la meua companya Heike Soennecken i jo hem editat, amb un estudi i una aportació documental ben interessants. L’Editorial Denes és l’encarregada de la publicació.VÍDEO CANAL 9

Locuta: Susana Liberós

RECOMANE, DONCS:

La llengua dels valencians (Josep Daniel Climent):

http://www.traces.uab.es/tracesbd/levante/levante081121_01

Homenatge a MSG en la Universitat de València:

http://www.youtube.com/watch?v=IcFfVrZq_Lo&feature=share

Canal 9: Centenari del naixement de Sanchis Guarner

http://www.rtvv.es/va/cultura_i_oci/Centenari-del-naixement-sanchis-guarner_0_551344875.html

Retrat de MSG (Josep Daniel Climent)

http://interesperlallenguadelsvalencians.blogspot.com/2011/09/centenari-de-manuel-sanchis-guarner.html?spref=fb

Levante-EMV (Julio Monreal)

http://www.levante-emv.com/opinion/2011/09/09/ciutat-sanchis-guarner/838099.html

dilluns, 11 de juliol de 2011

Reseña del epistolario, 'Revue de Linguistique Romane' (H. Goebl)


J'ai été très heureux d'avoir reçu la publication du prof. Hans Goebl pour la Revue de Linguistique Romane (n ° 297-298, Janvier-Juin 2011, Strasbourg, 2011, p. 216-219).

Pour l'ALPI et pour les gens qui travaillent dans ce projet, c'est très important qu'il y aie beaucoup de gens impliqués à la diffusion de documents que nos ancêtres ont cédé à la mémoire linguistique de notres pays.

Merci bien, Prof. Goebl.

VicentGP.
dimecres, 1 de juny de 2011

Ressenya nova de l'epistolari: revista AFERS (José Enrique Gargallo)


És molt grat per a mi anunciar que acabe de rebre la separata de la publicació de la ressenya de l'Epistolari de l'ALPI (epialpi) a càrrec de José Enrique Gargallo, professor de la Universitat de Barcelona.

L'article ix publicat no com a ressenya pròpiament, sinó com a treball d'investigació, la qual cosa encara m'ompli més de goig. El títol "L'ALPI a través del segle XX (1910-1976). A propòsit d'una publicació recent" és ben suggeridor.

Concretament, el treball (de 6 pàgines) ha eixit publicat en l'apartat "Postscriptum" del número 68 (2011), p. 221-226, de la revista Afers.

Ací podeu consultar la l'índex i la presentació de Gerrmán Ramírez Aledón (p. 9-15), que ha coordinat aquest número. El nom del volum 68 és "Valencians, mallorquins i catalans a les Corts de Cadis".

Si voleu, podeu demanar la revista directament a l'editorial Afers ací (on està la descripció de la revista) o la web http://www.editorialafers.cat.

Heus ací la primera pàgina de la ressenya (reproduïda amb permís de l'autor i de l'editor, a qui els estic molt agraït):
dijous, 5 de maig de 2011

Xesús Alonso Montero repasa la vida del lexicógrafo Aníbal Otero

http://www.lavozdegalicia.es/lugo/2011/05/05/0003_201105L5C8995.htm

Lugo / La Voz
5/5/2011
El escritor Xesús Alonso Montero presentó ayer en la galería Sargadelos de Lugo su último trabajo: Aníbal Otero. Lingüística e política en España na Guerra Civil e no franquismo, publicado por Edicións Xerais de Galicia. En esta obra, repasa la vida del lexicógrafo Aníbal Otero, natural de Barcia, el único gallego que participó en la elaboración del Atlas lingüístico de la Península Ibérica, y cuya vida quedó truncada por la Guerra Civil, siendo condenado a muerte en 1937. En el acto de presentación del libro estuvieron, además del propio autor, el decano de la facultad de Humanidades, Alexandre Veiga, y Manuel Bragado.


dijous, 28 d’abril de 2011

Tomás Navarro Tomás: su legado en el CCHS
[...]

Actualmente se desarrolla en el CCHS un proyecto ALPI -proyecto intramural del CSIC para la elaboración y edición de sus materiales- coordinado por Pilar García Mouton, profesora de investigación del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, con un equipo integrado por Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid), David Heap (Universidad de Western Ontario), Maria Pilar Perea (Universidad de Barcelona), João Saramago (Universidad de Lisboa) y Xulio Sousa (Instituto da Lingua Galega de la Universidad de Santiago de Compostela).


El proyecto prevé la publicación del ALPI como un atlas interactivo de libre acceso que se podrá consultar desde un geoportal del CSIC.

[...]

dijous, 17 de març de 2011

Sobre la moneda ibérica sobre la que se grabó A-L-P-I

En el Epistolario del ALPI se pueden leer tres referencias a esta moneda ibérica. Tenemos que reivindicar, una vez más, la aportación valenciana al ALPI, pues la idea fue del ilustre filólogo valenciano M. Sanchis Guarner, encargado de la publicación del primer y único volumen (1962).

Las referencias son las siguientes:


Carta 257

M. Sanchis Guarner a F. del Castillo, [Valencia, enero de 1960], p. 364

Le recuerdo que, sobre el dibujo de la moneda ibérica que ha de servir de viñeta, quedamos en hacer un ensayo de montar las letras A-L-P-I dibujadas con el mismo tipo que las de E-L-H, para ver el efecto que producía.

Carta 273

M. Sanchis Guarner a F. del Castillo, Barcelona, 18 de abril de 1961, p. 388-399

[...] recuerde que le había expresado mi gusto de que se hiciese una prueba de montar sobre el fondo de la moneda ibérica, las letras A–L–P–I dibujadas con el mismo tipo que las de la E–L–H recortadas en blanco, pues tengo la impresión de que quedaría muy bien.

“Observaciones a la Introducción del ALPI, hechas por D. Luís F. Lindley Cintra”

p. 392, n. 34

En fin, para concluir, una observación de tipo estético: la cubierta quedaría mejor, me parece, sin la coma entre FONÉTICA y 1, y con el 1961 bajo la palabra Madrid. Pero esto ya no tiene ninguna importancia: la cubierta está muy bonita como está. La idea de la moneda es magnífica.El archivo Rodríguez-Castellano se incorpora al CSIC


http://ecocsic.blogspot.com/2011/03/el-archivo-rodriguez-castellano-se.html#comment-form

17/03/2011

El archivo Rodríguez-Castellano se incorpora al CSIC

El archivo personal de don Lorenzo Rodríguez-Castellano se incorpora a la biblioteca Tomás Navarro Tomás gracias a la donación realizada por sus hijas. Los documentos de trabajo, las grabaciones sonoras, las fotografías y la correspondencia que mantuvo con un amplio número de filólogos e intelectuales de la época contribuirán a conocer con mayor precisión los estudios desarrollados en el Centro de Estudios Históricos y en especial los relacionados con el ALPI, Atlas lingüístico de la Península Ibérica que vuelven a ser objeto de investigación científica en el proyecto intramural dirigido por Dña. Pilar García Mouton y desarrollado en el CCHS.

Esta colección será procesada por el departamento de archivo de la biblioteca y su descripción se incorporará, tan pronto sea posible, al catálogo de archivos del CSIC.divendres, 4 de març de 2011

Inés Fernández-Ordóñez. Noticias ALPI

Entrevista | INÉS FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ | FILÓLOGA Y ACADÉMICA DE LA RAE
«Lo leonés tuvo mucho que ver en la forja de nuestra lengua actual»

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=588086
Murcia, 'tierra incógnita' en lo lingüístico
«Como es sabido, en todos los demás Estatutos de Autonomía figura ya el reconocimiento y protección de sus hablas»

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110221/opinion/murcia-tierra-incognita-linguistico-20110221.html"El castellano no procede de Cantabria, es una mixtura"
http://asturiex.com/foros/foro-general/el-castellano-no-procede-de-cantabria-es-una-mixtura-t3524-15.html

dimarts, 22 de febrer de 2011

LIBRO SOBRE ANÍBAL OTERO (Y EL ALPI)

22 febreiro 2011
Anibal Otero, un fonetista, dialectólogo e lexicógrafo galego que foi secuestrado en Portugal e sufriu a persecución do franquismo


  • Aníbal Otero Álvarez (San Xorxe de Barcia, Riveira de Piquín, Lugo, 1911–1974), dialectólogo y escritor gallego. Estudió Filología Románica en Madrid, donde inició sus contactos con el CEH. Colaboró en las encuestas del ALPI de la zona del gallego-portugués, si bien gran parte de los pueblos gallegos los recorrió en solitario. Es autor de “Vocabulario de San Xorxe de Piquín” (1942), “Hipótesis etimológicas referentes al gallego” (1949) y de la serie “Contribución al léxico gallego y asturiano” (1953-1964) publicada en la revista Archivum. Véase también la c. 315.
Cortés, Santi - Vicent García Perales: Historia interna del 'Atlas Lingüístico de la Península Ibérica' (ALPI). Correspondencia (1910-1976), València, PUV, 2009 (pàg. 87)

dilluns, 14 de febrer de 2011

INÉS FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ (RAE): ALPI. NOTICIAS


DISCURSO DE INGRESO EN LA RAE (EN PDF):

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201102/13/cultura/20110213elpepucul_1_Pes_PDF.pdf


NOTICIAS RELACIONADAS:

http://www.hoymujer.com/noticias/ACADEMIA-LENGUA-Prevision-Embargada-614347022011.html ACADEMIA LENGUA (Previsión) (Embargada) Inés Fdez.Ordóñez: El español no puede identificarse solo con el castellano

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Muchas/innovaciones/dieron/lugar/espanol/moderno/vieron/luz/Castilla/elpepucul/20110213elpepucul_8/Tes "Muchas de las innovaciones que dieron lugar al español moderno no vieron la luz en Castilla"

http://www.hoyesarte.com/politica/nacional/9242-ines-fernandez-ordonez-ingresa-en-la-real-academia-con-un-discurso-sobre-la-lengua-de-castilla-y-la-formacion-del-espanol.html Inés Fernández-Ordóñez, séptima mujer en ingresar en la Real Academia

http://www.elcomerciodigital.com/v/20110214/cultura/fernandez-ordonez-desmenuza-raices-20110214.html Fernández-Ordóñez desmenuza las raíces del español al entrar en la RAE

http://m.orange.es/actualidad/cultura/academica-ines-fernandez-ordonez-dice-que-espanol-no-puede-identificarse-solo-castellano.html La académica Inés Fernández Ordóñez dice que el español no puede identificarse solo con el castellano

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/voTodosporId/4AF6AC4A086F4D5CC1257834004655E3?OpenDocument&i=6 Ingreso de doña Inés Fernández-Ordóñez con un discurso sobre La lengua de Castilla y la formación del español

http://www.elpais.com/articulo/cultura/RAE/acoge/primera/filologa/historia/elpepicul/20110214elpepicul_6/Tes La RAE acoge a la primera filóloga de su historia

http://www.ideal.es/granada/v/20110214/cultura/ines-fernandez-ordonez-desmenuza-20110214.html Inés Fernández-Ordóñez desmenuza las raíces del español en su ingreso en la RAE

http://www.hechosdehoy.com/ines-fernandezordonez-el-alpi-y-tesis-revisada-de-menendez-pidal--6024.htm Inés Fernández-Ordóñez, el ALPI, y tesis revisada de Menéndez Pidal

http://www.lavozdeasturias.es/culturas/abrazo-lenguas_0_428957144.html Un abrazo de lenguas

http://asturiex.com/foros/foro-general/el-castellano-no-procede-de-cantabria-es-una-mixtura-t3524-15.html "El castellano no procede de Cantabria, es una mixtura"

dijous, 10 de febrer de 2011

Inés Fernández-Ordóñez ingresa en la RAE con el ALPI

Hace un tiempo, conseguí hablar con Dª. Inés Fernández-Ordóñez y compartí el mismo sentir por el ALPI.

Este domingo esta eminente dialectóloga llegará a ocupar un lugar en la RAE, y desde este humilde blog del ALPI sólo (perdón, solo) podemos desearle lo mejor, pero, por supuesto, deseamos que el ALPI se recupere...

Enhorabuena, Inés.

NOTICIAS RELACIONADAS:
[...]

Su discurso "matizará esa idea" y defenderá que "la formación del español es más compleja que una simple extensión del dialecto castellano" y hará hincapié en "la base plural del español".

Para argumentar esta nueva concepción Fernández Ordóñez cartografía en su discurso los materiales del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), que fue proyectado por Menéndez Pidal y dirigido por Tomás Navarro Tomás.

Las encuestas dialectológicas de ese atlas se habían realizado en los años 20 y 30, "pero, al estallar la guerra civil, Navarro Tomás marcha al exilio y se las lleva consigo", añade la filóloga, que cubrirá en la Academia la vacante del poeta Ángel González, fallecido hace tres años.

Los materiales del atlas estuvieron perdidos largo tiempo y regresaron a España a finales de los años 50. Se publicó un tomo y el resto "estuvo desaparecido" hasta 2001.

Ese atlas era "mítico" para Fernández Ordóñez, quien lo ha estudiado en profundidad para el discurso y ha visto que no se trata solo de que el castellano "haya conquistado la península, sino que es una variedad en la que muchas veces se dan formas lingüísticas compartidas con occidente y con oriente".


Otros lugares que recogen la 'nota de prensa'/noticia: